O HRT-u

Nadzorni odbor HRT-a

Nadzorni odbor HRT-a ima pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora HRT-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor na način i po postupku utvrđenom Zakonom o HRT-u. Jedan član Nadzornog odbora HRT-a je predstavnik radnika HRT-a koji se imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o HRT-u i Zakonom o radu. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.


Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a.

Način rada Nadzornog odbora HRT-a uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora HRT-a.


Članovi Nadzornog odbora HRT-a:


mr. sc. Mladen Čutura - predsjednik

dr. sc. Maja Martinović - zamjenica predsjednika

Morana Paliković Gruden - članica

dr.sc. Antonija Petričušić - članica

Darijo Špelić - član


Na temelju članka 23. stavka 1. podstavka 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine br. 137/10 i 76/12) i članka 19. stavka 1. točke 26. Statuta HRT („Narodne novine br. 14/13) Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije je 16. prosinca 2015. godine donio Poslovnik o radu Nadzornog odbora HRT-a, Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 21. listopada 2016. godine, Poslovnik o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. veljače 2018. godine i Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 3. prosinca 2020. godine.