O HRT-u

HRT logo

Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a


Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije


Hrvatskom radiotelevizijom upravlja Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Statutom Hrvatske radiotelevizije. Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji imenuje Hrvatski sabor na mandat od pet godina. Postupak imenovanja i razrješenja Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije utvrđen je Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji.

Glavni ravnatelj zastupa i predstavlja Hrvatsku radioteleviziju i odgovoran je za zakonitost njezina poslovanja, za uspješno ostvarivanje njezine djelatnosti, za financijsko poslovanje i ostvarivanje programskih načela utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. Glavni ravnatelj odgovoran je za to da se rad i poslovanje ostvaruju sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, Statutu Hrvatske radiotelevizije, drugim propisima i Ugovorom s Vladom Republike Hrvatske.

Položaj Glavnoga ravnatelja i glavnih urednika na Hrvatskoj radioteleviziji nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te tijelima političkih stranaka.

Prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije:

– upravlja Hrvatskom radiotelevizijom te vodi njezino poslovanje

– odlučuje o raspolaganju imovinom Hrvatske radiotelevizije sukladno Statutu Hrvatske radiotelevizije

– predlaže Nadzornomu odboru Hrvatske radiotelevizije Statut Hrvatske radiotelevizije, koji potvrđuje Hrvatski sabor

– donosi opće akte Hrvatske radiotelevizije, osim onih koje donosi Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije i Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

– predlaže Nadzornomu odboru Hrvatske radiotelevizije program rada Hrvatske radiotelevizije

– utvrđuje, nakon provedene javne rasprave i pribavljenih mišljenja Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije i Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije, prijedlog Ugovora iz članka 13. Zakona o Hrvatskoj radiotelevizije, koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske

– predlaže financijski plan Hrvatske radiotelevizije te njegove promjene

– predlaže završni račun Hrvatske radiotelevizije

– odgovoran je za izradu akata i materijala potrebnih za rad Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije i Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije

– na temelju provedenoga javnog natječaja uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara i drugih zaposlenika iz članka 20. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji imenuje i razrješava glavne urednike na Hrvatskoj radioteleviziji

– na temelju provedenoga javnog natječaja, a na prijedlog glavnoga urednika na Hrvatskoj radioteleviziji, imenuje i razrješava urednike pojedinih programa sukladno Statutu Hrvatske radiotelevizije

– najmanje jednom godišnje ili na zahtjev podnosi izvješće i Nadzornomu odboru Hrvatske radiotelevizije i Programskomu vijeću Hrvatske radiotelevizije

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Hrvatske radiotelevizije.

 Ako se pri izradi godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili u drugoj prilici ustanovi da u Hrvatskoj radioteleviziji postoji gubitak, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije mora odmah, a najkasnije u roku od osam dana, o tome izvijestiti Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije, Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije i osnivača.

Renato Kunić  (e-adresa: glavni.ravnatelj@hrt.hr) je v.d. Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije od 15. srpnja  2021. godine.


Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije


Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije čine Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije i ravnatelji ustrojbenih jedinica Hrvatske radiotelevizije – ravnatelj Poslovne jedinice Program, ravnatelj Poslovne jedinice Produkcija, ravnatelj Poslovne jedinice Tehnologija i ravnatelj Poslovne jedinice Poslovanje. Radom Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije rukovodi Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije.


Članovi Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije su:Renato Kunić, v.d. Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije

ravnatelj Poslovne jedinice Program Hrvatske radiotelevizije

Damir Novinić, v.d. ravnatelja Poslovne jedinice Produkcija Hrvatske radiotelevizije

Zvonimir Jukica, v.d. ravnatelja Poslovne jedinice Tehnologija Hrvatske radiotelevizije

Mislav Stipić, v.d. ravnatelja Poslovne jedinice Poslovanje Hrvatske radiotelevizije.


Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije:


– prema nalogu Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije, a u skladu s odlukama Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, ispravlja nepravilnosti iz djelokruga svakoga člana Ravnateljstva

– prema upozorenju Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije, a u skladu s odlukama Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, ispravlja nepravilnosti u provedbi programskih načela i ugovornih obveza iz djelokruga svakoga člana Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije

– donosi poslovnik o svojemu radu

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Statutom Hrvatske radiotelevizije te odlukama Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.


Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije donosi:


1. Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mjesta

2. Pravilnik o financijskome poslovanju, uz prethodnu suglasnost Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije

3. Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara

4. Opći akt o naknadama za rad vanjskih suradnika (cjenik usluga) i druge potrebne akte o naknadama (cjenike), uz prethodnu suglasnost Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije.