O HRT-u

Zaštita privatnosti obveznika plaćanja pristojbe

Hrvatska radiotelevizija štiti Vaše pravo na privatnost u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te Vašim podacima upravlja odgovorno i u skladu s važećim propisima.


Zaštita privatnosti obveznika plaćanja pristojbe


Ovom izjavom o zaštiti privatnosti želimo obveznicima mjesečne pristojbe pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka.


Uvod


Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova, Prisavlje 3, Zagreb (dalje: HRT ili voditelj obrade podataka) štiti Vašu privatnost i Vaše osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje: Uredba), drugim propisima i praksom.


Mjesečna pristojba i javna ovlast HRT-a da prikuplja mjesečnu pristojbu kao sredstvo za financiranje svoje djelatnosti utvrđeni su Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18; dalje: Zakon o HRT-u) gdje je u članku 34. utvrđeno da je svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom dužan HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu. Stavkom 7. istoga članka Zakona o HRT-u utvrđeno je da HRT vodi evidenciju obveznika mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj te da se na vođenje i korištenje evidencije primjenjuju propisi o zaštiti osobnih podataka. Ta odredba Zakona o HRT-u je ujedno pravna osnova za utvrđivanje zakonitosti obrade osobnih podataka obveznika plaćanja pristojbe prema članku 6. Uredbe.


Postupci prilikom prikupljanja podataka obveznika plaćanja pristojbe dodatno su regulirani Odlukom o kontroli plaćanja mjesečne pristojbe i načinu odjave prijamnika od 18.06.2019., Odlukom o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2019., te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja koje je donio Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije dana 18.6.2019., kao i Odlukom Nadzornog odbora o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća HRT-u za 2019. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja.


Fizička osoba koja je obveznik plaćanja pristojbe ili se njeni osobni podaci koriste u postupku utvrđivanja obveze plaćanja pristojbe smatra se ispitanikom u smislu definicije iz članka 4. Uredbe (dalje: obveznik), te se na takvu osobu – pojedinca odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti.


Načela obrade osobnih podataka

HRT se obvezuje osobne podatke obveznika obrađivati zakonito, pošteno i transparentno.


HRT neće osobne podatke prikupljene prema zakonitoj svrsi evidencije obveznika mjesečne pristojbe obrađivati na bilo koji drugi način niti za bilo koju drugu svrhu.


HRT obrađuje samo primjerene i relevantne podatke ograničene na ono što je nužno u odnosu na zakonom utvrđenu svrhu.


HRT nastoji i poduzima sve razumne mjere da osobni podaci obveznika budu točni i ažurni. Podatke koji nisu točni, a nije ih moguće ispraviti, HRT će bez odlaganja izbrisati.


HRT podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju obveznika čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu zbog koje se obrađuju, a ako je neke podatke potrebno čuvati duže, oni će biti anonimizirani i neće biti moguće dalje iz tih podataka identificirati ispitanika.


HRT poduzima sve razumne tehničke i organizacijske mjere da osigura odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.


Koje osobne podatke obrađujemo?


HRT redovito obrađuje sljedeće osobne podatke obveznika mjesečne pristojbe: ime i prezime, OIB, adresu, mjesto, registracijske brojeve motornih vozila za prijamnike u vozilima, ime i prezime odgovorne osobe, broj obveznika, broj prijamnika. (dalje: kategorija redovitih podataka).


HRT u posebnim situacijama obrađuje dodatne kategorije osobnih podataka obveznika za povlastice umirovljenika kao i djelomično oslobađanje od plaćanja mjesečne pristojbe, odnosno oslobađanje plaćanja mjesečne pristojbe u cijelosti (obrazac HRT-a za povlastice - liječnička svjedodžba – koja mora biti uz precizno upisanu dijagnozu i postotak invaliditeta, ovjerena od stane liječnika specijaliste, te udruge koje je obveznik član, te rješenje o postotku tjelesnog oštećenja).


Prikupljeni osobni podaci čuvaju se trajno, zbog provjere navoda koje obveznik potpisuje u trenutku odjave (suglasnost da HRT može provjeriti navode koje je obveznik naveo u trenutku odjave).


HRT u evidenciji obveznika mjesečne pristojbe ne obrađuje osobne podatke maloljetne djece.


HRT u evidenciji obveznika mjesečne pristojbe ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka navedene u članku 9. Uredbe, osim onih prethodno navedenih u posebnim slučajevima obrade i to pod posebnim uvjetima utvrđenim i navedenim za posebne situacije.


HRT u evidenciji obveznika mjesečne pristojbe ne obrađuje podatke u svrhu marketinga.


Dodatni podaci koje HRT dobije od obveznika usmeno ili putem obične ili elektroničke pošte koriste se samo radi ispunjavanja zahtjeva obveznika.


Prava obveznika


Pravo na informacije: obveznik ima pravo na informaciju o obradi njegovih osobnih podataka. HRT će informacije pružiti usmenim i pisanim putem uz uvjet da je nedvojbeno utvrdio identitet obveznika – tražitelja informacije. HRT neće pružati informacije o osobnim podacima obveznika osobi koju nije identificirao kao obveznika o čijim osobnim podacima se radi. Zbog toga je potrebno da tražitelj informacije slijedi HRT-ov protokol identifikacije. Prema protokolu identifikacije tražitelj informacije je dužan nazvati HRT na broj 01 634 2 634 gdje će referent provesti protokol identifikacije te obvezniku dati usmenu ili – na njegov zahtjev – pisanu informaciju. Ako osoba zatraži informaciju pisanim putem (običnom ili elektroničkom poštom), referent će također morati prvo utvrditi identitet obveznika. Radnoj jedinici Pristojba možete se obratiti:

- na adresu elektroničke pošte pristojba@hrt.hr

- na adresu Hrvatska radiotelevizija, RJ Pristojba, Prisavlje 3, 10000 Zagreb

- telefonom na broj 01 634 2 634.


Voditelj obrade će informirati obveznika o obradi njegovih podataka u trenutku kada je od samog obveznika prikupio njegove osobne podatke prema članku 13. Uredbe (potvrda o prijavi, zapisnik i sl.), odnosno u razumnom roku (prilikom primitka prvog računa, fakture ili zapisnika), a najkasnije u roku od jednog mjeseca, ako osobne podatke nije dobio od obveznika prema članku 14. Uredbe.


Pravo na pristup: obveznik ima pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. HRT će takvu informaciju pružiti usmeno ili pisano na zahtjev tražitelja. HRT upozorava da ime i prezime nisu dovoljna informacija da bi se jednoznačno utvrdilo je li neka osoba u evidenciji obveznika pristojbe, pa može tražiti dodatne podatke obveznika (kao što su npr. broj obveznika plaćanja pristojbe, broj prijamnika (PRB), OIB, adresa, mjesto i sl.)


Pravo na ispravak: obveznik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka ili dopunu podataka koji se na njega odnose. HRT će provesti ispravak odnosno dopunu bez odgađanja pod uvjetom da je identificirao obveznika.


Pravo na brisanje: Prikupljeni osobni podaci čuvaju se trajno zbog provjere navoda koje obveznik potpisuje u trenutku odjave (suglasnost da HRT može provjeriti navode koje je obveznik naveo u trenutku odjave).


Pravo na ograničenje obrade: obveznik ima pravo ishoditi ograničenje ako osporava točnost podataka ili ako dokaže nezakonitost obrade ili ako voditelj više ne treba osobne podatke ali ih obveznik traži radi pravnih postupaka ili ako je obveznik uložio prigovor očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.


Pravo na prenosivost podataka: obveznik ima pravo od voditelja zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade pod uvjetom da HRT te podatke obrađuje automatizirano (kategorija redovitih podataka). Ako je to tehnički izvedivo, obveznik ima pravo na izravan prijenos od HRT-a drugom voditelju obrade (npr. banci, FINA-i).


Pravo na prigovor: obveznik ima pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Ako se radi o postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva, HRT će u skladu s Uredbom i drugim propisima obustaviti obradu. Inače, HRT će na temelju opisa posebne situacije obveznika i argumenata koje obveznik navodi, a imajući u vidu svrhu i javnu ovlast za obradu podataka obveznika mjesečne pristojbe, nastojati pokazati da legitimni razlozi za obradu nadilaze interese, prava i slobode obveznika.


Pravo na pritužbu nadzornom tijelu: ako obveznik smatra da je obrada osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.


Obveza ispitanika na čuvanje podataka


Ukoliko se obveznik plaćanja mjesečne pristojbe registrira (putem weba i sl.) u evidenciju HRT-a za pregled svojih računa ili dozvoljenih podataka od strane HRT-a, u obvezi je čuvati identifikacijsku lozinku i ne smije je davati drugim osobama ili tijelima.


Tko obrađuje vaše podatke?


Voditelj obrade u skladu s definicijom iz članka 4. Uredbe je Hrvatska radiotelevizija, javna ustanova. U organizacijskoj strukturi HRT-a obrada se provodi u radnoj jedinici Pristojba i samo radnici te radne jedinice imaju pristup osobnim podacima obveznika. Svi radnici i vanjski suradnici - ovlaštene osobe radne jedinice Pristojba koji imaju pristup osobnim podacima obveznika pisano su se obvezali na čuvanje i zaštitu osobnih podataka obveznika u skladu s Uredbom.


Za HRT informacijski sustav u kojemu se obrađuju osobni podaci obveznika razvija i održava tvrtka RIS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Hrvatske pošte, Moj E-račun, Hitra.hr, I-račun, sa sjedištem u Zagrebu, koje u smislu definicije iz članka 4. Uredbe imaju status izvršitelja obrade. HRT je s izvršiteljem obrade sklopio poseban dodatak Ugovoru, o čuvanju i zaštiti osobnih podataka u skladu s člankom 28. Uredbe. Svi radnici izvršitelja obrade koji imaju pristup osobnim podacima obveznika mjesečne pristojbe pisano su se obvezali na čuvanje i zaštitu osobnih podataka obveznika u skladu s Uredbom.


U posebnim slučajevima sudskih ili ovršnih procesa primatelji Vaših osobnih podataka mogu biti odvjetnička društva ili javni bilježnici. Sa svim odvjetničkim društvima, s kojima HRT surađuje, sklopljeni su ugovori o zastupanju i uređenju međusobnih odnosa, te dodatak ugovora o zastupanju i uređenju međusobnih odnosa kojim je regulirana zaštita osobnih podataka između HRT-a kao voditelja obrade i odvjetničkih društava kao izvršitelja obrade. Kako odvjetničkih društava i javnih bilježnika ima više i mijenjaju se, nema ih smisla navoditi u ovoj izjavi, ali informaciju obveznik može dobiti na osobni upit.


Prosljeđivanje osobnih podataka obveznika trećim osobama


HRT ne prosljeđuje osobne podatke obveznika trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

a) ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda)

b) ako za obavljanje pojedinih poslova (npr. tiskanje ili dostava računa, provjera platežne sposobnosti, prisilna naplata i sl.) HRT angažira drugu osobu, ali samo uz uvjet da je s tom osobom sklopljen ugovor prema kojemu ta osoba osigurava mjere zaštite podataka u skladu s Uredbom i prema pisanoj uputi HRT-a

c) ako je prosljeđivanje osobnih podataka zatražio sam obveznik uz jasnu privolu obveznika.


Sigurnost podataka


HRT upotrebljava razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka obveznika. Na informacijski sustav i opremu primjenjuju se pravila informacijske sigurnosti uključujući stroga pravila pristupa, čuvanja podataka i zaštićeni prijenos podataka.


Službenik za zaštitu podataka HRT-a


Ako imate bilo kakav upit o tome kako se koriste Vaši osobni podaci ili želite uložiti prigovor na obradu osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka HRT-a

- na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@hrt.hr

- na adresu Hrvatska radiotelevizija, Službenik za zaštitu podataka, Prisavlje 3, 10000 Zagreb.


Izmjene i dopune ove izjave


HRT će izmjene i dopune ove izjave objaviti na ovoj internetskoj stranici.