O HRT-u

Primjena kolačića (cookies) u HRT-ovoj mobilnoj aplikaciji HRTmeteo

Poštovani korisniče,


kako biste bolje razumjeli primjenu kolačića (cookies) unutar HRT-ovih mobilnih aplikacija, u nastavku možete pročitati koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo.


1. Općenite informacije


Ovaj dokument odnosi se na primjenu kolačića (cookies) koji se koriste u HRT-ovoj mobilnoj aplikaciji HRTmeteo.


Korištenjem te aplikacije HRT smatra se da ste suglasni s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovom dokumentu te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.  


2. Primjena kolačića


HRT-ova mobilna aplikacija HRTmeteo koristi tzv. kolačiće (cookies) - skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić).


Kolačići se upotrebljavaju za bolje korisničko iskustvo s potpunim funkcionalnostima korištene aplikacije, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na mobilnom uređaju korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Više informacija o kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org.


HRT koristi kolačiće trećih strana koji su neophodni za rad aplikacija radi:


- dobivanja relevantnih povratnih informacija o stabilnosti rada naših mobilnih aplikacija na Android i iOS platformama. Prikupljene informacije pomažu nam pri izradi novih, poboljšanih inačica aplikacija. Podaci koji se prikupljaju uključuju jedinstveni instalacijski identifikator UUID (eng. universally unique identifier) te informacije o greškama koje su uzrokovale prestanak rada aplikacije. Prikupljene informacije čuvaju se 90 dana.?Za navedene svrhe HRT koristi platformu Fabric s modulom Crashlytics. Dodatne informacije o kolačićima treće strane potražite na poveznici:


https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html.


- dobivanja grupiranih podataka o korisničkim uređajajima. Prikupljene informacije koristimo za statističke analize u svrhu bolje podrške te za davanje lokalne vremenske prognoze i aktualnih meteoroloških podataka unutar HRTmeteo aplikacije. Podaci koji se prikupljaju su jedinstveni instalacijski identifikator UUID (eng. universally unique identifier) i IP adresa korisnika. IP adresa se geo-kodira na razinu grada i samo se privremeno čuva u svrhu prikaza na karti u trajanju od 10 sekundi. Za verzije operativnih sustava iOS 1.3.7, Android 1.4.2 i starije, uz UUID i IP adresu prikupljaju se i Secure Android ID te Mobile ad ID. Informacija o jedinstvenom instalacijski identifikatoru UUID čuva se 90 dana. Za navedene svrhe HRT koristi platformu Fabric s modulom Answers. Dodatne informacije o kolačićima treće strane potražite na poveznici:


https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html.


3. Podaci o lokaciji uređaja


Mobilna aplikacija HRT Meteo može koristiti podatke o lokaciji uređaja na kojem se aplikacija koristi kako bi prikazala lokalnu vremensku prognozu. Osim za prikaz lokalne vremenske prognoze u samoj aplikaciji, podaci o lokaciji uređaja ne obrađuju se ni u kakve druge svrhe te se ne šalju trećim stranama.


4. Uvjeti i izmjene


HRT zadržava pravo izmjene sadržaja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku.


Predlažemo da povremenno na našim web stranicama pročitate zadnju verziju ovog dokumenta kako biste doznali jesu li se uvjeti promijenili.


5. Informacije za kontakt


HRT će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovim dokumentom, kao i upite oko vaših prava kao korisnika HRT web stranica.Za obradu podataka odgovorna je:

Hrvatska radiotelevizija

Prisavlje 3

10000 Zagreb


Službenik za zaštitu podataka dostupan je putem adrese e-pošte: zastita.podataka@hrt.hr


U Zagrebu, 25.5.2018.

  

  

*************************************************

  

  

Dear user,


Find out more about the use of cookies within HRT mobile applications in the text provided below, detailing what data we collect, how we process them and what purposes we use them for.


1. General information


This document deals with the use of cookies by the HRT Mobile Application HRTmeteo.


By using this HRT application you consent to the methods of data collecting and processing described in this document, as well as with the storing and accessing of cookies on your device.


2. Use of cookies


The HRT mobile application uses cookies – data sets generated by a web server and placed on the user’s disk in the form of small text files by a web browser. The files are generated when the browser loads a visited network destination on the user’s device, which then sends the data to the browser and creates a text file (cookie).


Cookies ensure a better user experience by enabling all of the functions of the application being used. They can be temporary (used only when visiting a website) or permanent (remain stored on the user’s device even after the user has left the website). Find more information about cookies by visiting the menu of the browser you are using, or visit www.allaboutcookies.org.


HRT uses third-party cookies that are required for the use of applications, in order to:

 

- receive relevant feedback on the operating stability of our mobile applications on Android and iOS platforms. The collected information helps us create new and improved versions of the application. The data being collected includes Universally Unique Identifiers (UUID), and information about errors that have caused the application to stop working. The collected information is kept for 90 days. For the above-mentioned purposes HRT uses the Fabric platform with Crashlytics module. You can find additional information about third-party cookies at the following link:

https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html


- receiving grouped data about user devices. We use the collected information for statistical analyses with the goal of providing better support, and for providing local weather forecasts and current meteorological data within the HRTmeteo application. The data being collected are Universally Unique Identifiers (UUID) and the user’s IP address. The IP address is geocoded to the city level, and is only retained temporarily for display on the map for 10 seconds. For iOS 1.3.7, Android 1.4.2 and older operating systems, along with UUIDs and IP addresses, Secure Android ID and Mobile ad ID are also collected. Information about the Universally Unique Identifier (UUID) is kept for 90 days. For the above-mentioned purposes HRT uses the Fabric platform with Answers module. You can find additional information about third-party cookies at the following link:

https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html


3. Location data


HRT Meteo mobile application may collect location data for sole purpose of providing local weather report within the app. Location data are not processed in any other way or used for any other purpose, and are not shared with third parties.


4. Conditions and changes


HRT reserves the right to change the contents of this document at any time.


We suggest that you periodically read the latest version of this document on our website to see if the conditions have been changed.

 

5. Contact information

 

HRT is always happy to hear from you. If you have any comments and/or suggestions regarding this document, or any inquiries regarding your rights as a user of HRT’s websites, please feel free to contact us.


The organization responsible for data processing is:


Croatian Radio-Television

Prisavlje 3

10000 Zagreb


The data protection officer can be reached at the following email address: zastita.podataka@hrt.hrZagreb, 25 May 2018  

  

*************************************************


Sehr geehrter Nutzer,


Um die Verwendung von Cookies innerhalb der mobilen Apps von HRT besser zu verstehen, können Sie im Anschluss lesen, welche Daten wir für welche Zwecke erfassen, verarbeiten und verwenden.


1. Allgemeine Informationen


Dieses Dokument bezieht sich auf die Verwendung von Cookies, die in der mobilen HRT Applikation HRTmeteo verwendet werden.


Die Verwendung dieser HRT-Applikation gilt als in Übereinstimmung mit der in diesem Dokument beschriebenen Methode zur Erfassung und Verarbeitung von Daten sowie zur Speicherung und zum Zugriff auf Cookies auf Ihrem Gerät.


2. Anwendung von Cookies


HRTs mobile Applikation HRTmeteo verwendet sogenannte "Cookies” - eine Reihe von Daten, die vom Webserver generiert und vom Webbrowser in Form einer kleinen Textdatei auf der Festplatte des Benutzers gespeichert werden. Dateien werden erstellt, wenn ein Browser auf dem Gerät eines Benutzers ein Ziel eines besuchten Netzwerks lädt, dann Daten an einen Browser sendet und eine Textdatei (Cookie) erstellt.


Cookies werden verwendet, um eine bessere Benutzererfahrung mit der vollen Funktionalität der von Ihnen verwendeten App zu bieten. Sie können vorübergehend (nur beim Besuch der Website gespeichert) oder permanent (auf einem mobilen Gerät bleibt der Benutzer auch nach einem Besuch gespeichert) sein. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie auf den von Ihnen verwendeten Browser- Seiten oder unter www.allaboutcookies.org.


HRT verwendet Cookies von Drittanbietern, die für die Anwendungsarbeit benötigt werden, aus folgendem Grund:


- um ein relevantes Feedback zur Stabilität unserer mobilen Apps auf Android- und iOS-Plattformen zu erhalten. Die gesammelten Informationen helfen uns, neue, verbesserte Versionen von Apps zu erstellen. Die erfassten Daten umfassen einen eindeutigen Standard für Identifikatoren UUID (eng. universally unique identifier) und Informationen über Fehler, die dazu führten, dass eine Anwendung nicht mehr funktionierte. Die gesammelten Informationen werden für 90 Tage aufbewahrt, wobei HRT die Fabric-Plattform mit dem Crashlytics-Modul verwendet. Weitere Informationen zu Cookies von Drittanbietern finden Sie unter folgendem Link: https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html.


- um gruppierte Informationen über Benutzerdaten zu erhalten. Die gesammelten Informationen werden für statistische Analysen zur besseren Unterstützung sowie zur Bereitstellung von lokalen Wettervorhersagen und aktuellen meteorologischen Daten innerhalb der HRTmeteo-Applikation verwendet. Die Daten, die gesammelt werden, sind der eindeutige Standard für Identifikatoren UUID (eng. universally unique identifier) und die IP-Adresse des Benutzers. Die IP-Adresse wird auf Stadtebene geokodiert und nur vorübergehend für 10 Sekunden auf der Karte angezeigt. Für Versionen von iOS 1.3.7, Android 1.4.2 und ältere Versionen werden mit der UUID und den IP-Adressen auch die sichere Android-ID und die mobile Anzeigen-ID erfasst. Informationen zum eindeutigen Standard für Identifikatoren UUID werden 90 Tage lang aufbewahrt. Für diese Zwecke verwendet HRT die Fabric-Plattform mit dem Answers-Modul. Weitere Informationen zu Cookies von Drittanbietern finden Sie unter folgendem Link:

https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html.


3. Informationen zum Gerätestandort


Die mobile Anwendung HRT Meteo kann auf die Standortdaten des Gerätes, auf dem die Anwendung installiert ist ausschließlich zurückgreifen, um eine lokale Wettervorhersage anzuzeigen. Außer für die Anzeige der lokalen Wettervorhersage in der Anwendung, werden die Gerätestandortdaten weder verarbeitet noch für andere Zwecke verwendet oder an Dritte weitergegeben.


4. Allgemeine Geschäftsbedingungen


HRT behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit zu ändern.


Wir empfehlen Ihnen, gelegentlich unsere Webseite zu besuchen und unsere letzte Version dieses Dokuments zu lesen, um herauszufinden, ob sich die Bedingungen geändert haben.


5. Kontaktinformationen


HRT freut sich über Ihre Kommentare und Vorschläge zu diesem Dokument sowie über Ihre Rechte auf Fragen als HRT-Webseiten-Nutzer.Für die Verarbeitung von Daten ist verantwortlich:

Hrvatska radiotelevizija (Kroatisches Radio und Fernsehen HRT)

Prisavlje 3

10000 Zagreb, Kroatien


Der Datenschutzbeauftragte ist per E-Mail erreichbar: zastita.podataka@hrt.hr


In Zagreb, am 25. Mai 2018