O HRT-u

Javni natječaj za imenovanje Glavnog/e ravnatelja/ice Hrvatske radiotelevizije, 21. srpnja 2021.

Na temelju članka 19.a stavka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine broj 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18), Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavljuje


NATJEČAJ

za imenovanje Glavnog/e ravnatelja/ice Hrvatske radiotelevizije


Za Glavnog/u ravnatelja/icu Hrvatske radiotelevizije (dalje: HRT-a) može biti imenovana osoba koja je hrvatski/a državljanin/ka, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika (obvezno engleskog jezika), najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima, poznaje medijsko zakonodavstvo i nove informacijske tehnologije te druge uvjete propisane Statutom HRT-a (članak 20. stavak 1. Zakona o HRT-u).

Položaj Glavnog/e ravnatelja/ice HRT-a nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te tijelima političkih stranaka (članak 20. stavak 3. Zakona o HRT-u).

Glavni/a ravnatelj/ica HRT-a ne može biti državni/a dužnosnik/ca, niti osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 25. stavak 5. Zakona o HRT-u).

Glavni/a ravnatelj/ica HRT-a ne može biti osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, niti član/ica njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te koja je vlasnik/ca, dioničar/ka ili imatelj/ica udjela u tim pravnim osobama, kao niti osoba koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa (članak 25. stavak 6. Zakona o HRT-u).

Glavni/a ravnatelj/ica HRT-a imenuje se na mandat od pet godina.


II.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti sljedeće:

1. Vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži:

- ime i prezime kandidata/kinje

- osobni identifikacijski broj

- adresu prebivališta i adresu boravišta (ako boravište postoji)

- kontakt podatke: broj telefona i adresu elektroničke pošte

- kratko obrazloženje motiva prijave na javni natječaj,

2. životopis,

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice),

4. preslika diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili s njim izjednačenim studijem, a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i preslika potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ENIC/NARIC ureda pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske,

5. preslika dokaza o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika (obavezno engleskog jezika) – sveučilišna diploma, potvrda ili svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije ili druga jednakovrijedna isprava,

6. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu /e –radna knjižica),

7. dokaz o radnom iskustvu na odgovornim poslovima u medijima ili drugih poslovnim sustavima u trajanju od najmanje deset godina (potvrda poslodavca ili bivšeg poslodavca o radnom iskustvu, preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu),

8. izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da kandidat nije u sukobu interesa u smislu članka 20. stavka 3. te članka 25. stavka 5. i 6. Zakona o HRT-u,

9. prijedlog programa rada i upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje.


III.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave dostavljene elektroničkom poštom, telefaksom ili na drugi način, koji nije određen odredbama glave IV. ovog javnog natječaja, smatrat će se nevaljanim i neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nevaljane prijave ili osobe koje ne udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenima na javni natječaj.

U svrhu izrade prijedloga programa rada i upravljanja HRT-om, sve zainteresirane osobe mogu na javnim internetskim stranicama HRT-a www.hrt.hr pregledati izvješća koja su tijela HRT-a dostavila Hrvatskom saboru u prethodnim godinama.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Podnošenjem prijava na natječaj kandidat/kinja daje privolu Nadzornom odboru HRT-a da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.


IV.

Prijava na natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima, kako su utvrđeni glavom II. ovog javnog natječaja, podnosi se u zatvorenoj omotnici, u roku od 45 dana računajući od dana objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor (Prijava na javni natječaj – ne otvaraj!), Prisavlje 3, 10000 Zagreb.


V.

Nadzorni odbor dužan je roku od 8 dana od dana završetka roka za podnošenje prijava iz točke IV. ovog natječaja, otvoriti sve pristigle prijave te utvrditi njihovu valjanost sukladno odredbama ovoga natječaja, kao i utvrditi koji/e kandidati/kinje ispunjavaju propisane uvjete za imenovanje Glavnog/e ravnatelja/ice HRT-a.

Nadzorni odbor dužan je o otvaranju zaprimljenih prijava sastaviti zapisnik, koji uz cjelokupno prikupljenu natječajnu dokumentaciju te mišljenje Nadzornog odbora o tome ispunjavaju li podnositelji prijava uvjete propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a, dostaviti Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, na daljnje postupanje.


VI.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o HRT-u obavit će razgovor s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju propisane uvjete za Glavnog/u ravnatelja/icu HRT-a te podnijeti Hrvatskom saboru prijedlog imenovanja.

Glavnog/u ravnatelja/icu HRT-a imenuje Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika/ca u Hrvatskome saboru (članak 19.a Zakona o HRT-u).

Ako u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na ovom javnom natječaju, Hrvatski sabor ne imenuje Glavnog ravnatelja HRT-a, javni natječaj će se poništiti.


Hrvatska radiotelevizija

Nadzorni odbor