O HRT-u

Uvjeti korištenja portala Glas Hrvatske

Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu HRT) nositelj je portala glashrvatske.hrt.hr i podstranica: voiceofcroatia.hrt.hr, stimmekroatiens.hrt.hr, vozdecroacia.hrt.hr (u daljnjem tekstu glashrvatske.hrt.hr) koji omogućuje korisnicima pristup sadržaju Glasa Hrvatske namijenjenom Hrvatima izvan domovine i međunarodnoj javnosti te sadržaju iz ponude HRT-a na otvorenoj internetskoj mreži putem prijamnih uređaja (pametni telefoni, računala, tableti) na teritoriju Republike Hrvatske. Korištenje određenih sadržaja izvan Republike Hrvatske onemogućeno je u skladu sa stečenim pravima isključivo za teritorij Republike Hrvatske. Ovim uvjetima korištenja utvrđuju se načini korištenja usluge prijma programskih sadržaja HRT-a preko otvorene internetske mreže.


Za korištenje portala glashrvatske.hrt.hr korisnik mora osigurati ispravan rad prijamnog uređaja, koji mora biti spojen na internet te posjedovati potrebne računalne programe, ovisno o vrsti i modelu prijamnika.


Glashrvatske.hrt.hr je moguće koristiti isključivo u vremenu kada je prijamni uređaj spojen na internet, bez obzira na korištenu infrastrukturu za spajanje, a koja među ostalim može uključivati mobilnu i fiksnu mrežnu infrastrukturu, kućne instalacije, bežične veze, pristupne točke (Hot Spot) itd.


Korisnik je upoznat i suglasan kako je za korištenje usluge potreban kvalitetan pristup internetu te da, ovisno o internetskoj vezi, glashrvatske.hrt.hr nije uvijek dostupan pod jednakim uvjetima i s jednakom kvalitetom.


HRT nije odgovoran za nedostupnost usluge tijekom dogovorenog i planiranog održavanja ili nadogradnje sustava, nedostupnost usluge uzrokovane višom silom, nedostupnost uzrokovane aktivnostima i pojavama na koje HRT nema niti može imati utjecaj (npr. nestručno korištenje korisničkih uređaja, gubitak električnog napajanja na lokaciji korisnika, prekid pristupne infrastrukture kod krajnjeg korisnika, ispadanje mobilnih prijenosnih mreža ili nezadovoljavajuća kvaliteta pristupne mobilne veze).


Korištenjem portala glashrvatske.hrt.hr korisnik prihvaća ove uvjete korištenja te sve njegove izmjene i dopune.


HRT korisnicima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja u sklopu portala glashrvatske.hrt.hr. Svi korisnici mogu se služiti sadržajima isključivo u skladu s ovim uvjetima korištenja.


Svim sadržajima korisnici se koriste na vlastitu odgovornost i HRT ne odgovara ni za kakve troškove i moguću štetu nastalu primanjem sadržaja.


Sadržaj HRT-a zaštićen je autorskim i srodnim pravima. Nije dopušteno mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja, osim uz pisanu suglasnost HRT-a. Ako korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih ili srodnih prava, o tome je dužan bez odgode obavijestiti HRT. Ako HRT utvrdi da se korisnik neovlašteno koristi sadržajem ili ga distribuira, ima pravo trenutačno i bez upozorenja ukinuti mu pristup tom sadržaju.


HRT ne odgovara za smetnje u prijmu sadržaja zbog nezadovoljavajućih tehničkih uvjeta kod korisnika ili nedovoljne brzine internetske veze.


HRT zadržava pravo bez najave promijeniti ili modificirati ove uvjete korištenja. O svakoj promjeni HRT će obavijestiti korisnike. Korištenjem bilo kojeg sadržaja u sklopu portala glashrvatske.hrt.hr smatra se da su korisnici upoznati i suglasni s promjenama uvjeta korištenja.